ประโยชน์ของ System Variables ค่าตัวแปรระบบ

ปัญหา AutoCAD หลายๆครั้ง เกิดขึ้นจากการตั้งค่าตัวแปรของระบบ ที่เปลี่ยนไปจากเดิม จึงทำให้ผู้ใช้มีปัญหาในการใช้งาน

 ตัวอย่างเช่น  
- การเปิดไฟล์ แล้วไม่มีไดอะล็อคบล็อคหรือกล่องข้อความโต้ตอบ 
  ซึ่งต้องแก้โดยปรับค่า Filedia ให้เป็น 1
- เส้นที่แสดงใน Model กับ PaperSpace ไม่ตรงกัน ที่ Model เป็นเส้นประ แต่ที่ Paper เป็นเส้นต่อเนื่อง
  ซึ่งต้องแก้โดยปรับค่า Psltscale ให้เป็น 0
- การโหลดรูปภาพ Image เข้ามาใช้งาน แล้วไม่สามารถแก้ไขได้หรือเลือกวัตถุรูปภาพได้
  ซึ่งต้องแก้โดยปรับค่า Imageframe ให้เป็น 1 หรือ 2
ปัญหาการเลือกวัตถุก่อนการใช้คำสั่ง การตั้งค่า Dynamic และยังมีอีกหลายๆตัวแปรอีกมากมายครับ

.ii.  ในโปรแกรม AutoCAD มีค่าตัวแปร (System variable) เพื่อควบคุมระบบนั้นมีมากมาย และยังคงมีเพิ่มเติมขึ้นทุกๆ versions เพื่อการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง แต่จะมีใครรู้ไปทั้งหมดว่าค่าตัวแปรในระบบ ใช้ควบคุมอะไรกันบ้างในโปรแกรม

ลองให้ลิสต์รายการกันดูครับ 
โดยใช้คำสั่ง Setvar แล้วเครื่องหมายคำถาม ? เลือกทั้งหมด * แล้ว Enter ตามข้างล่าง

Command:
SETVAR Enter variable name or [?]: ?
Enter variable(s) to list: *

3DDWFPREC         2
ACADLSPASDOC      1
ACADPREFIX        "C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Aut..." (read only)
ACADVER           "17.0s (LMS Tech)"                   (read only)
ACISOUTVER        70
AFLAGS            16
ANGBASE           0
ANGDIR            0
APBOX             0
APERTURE          6
AREA              0.0000                               (read only)
ATTDIA            1
ATTMODE           1
ATTREQ            0
AUDITCTL          0
AUNITS            0
AUPREC            0
AUTOSNAP          39
BACKGROUNDPLOT    2
BACKZ             0.0000                               (read only)
BACTIONCOLOR      "7"
BDEPENDENCYHIGHLIGHT 1
BGRIPOBJCOLOR     "141"
BGRIPOBJSIZE      8
BINDTYPE          0
BLIPMODE          0
BLOCKEDITLOCK     0
BLOCKEDITOR       0                                    (read only)
BPARAMETERCOLOR   "7"
BPARAMETERFONT    "Simplex.shx"
BPARAMETERSIZE    12
BTMARKDISPLAY     1
BVMODE            0
CALCINPUT         1
CAMERADISPLAY     0
CAMERAHEIGHT      0.0000
CDATE             20130909.13415325                    (read only)
CECOLOR           "BYLAYER"

CELTSCALE         1.0000
CELTYPE           "BYLAYER"
CELWEIGHT         -1
CENTERMT          0
CHAMFERA          0.0000
CHAMFERB          0.0000
CHAMFERC          0.0000
CHAMFERD          0
CHAMMODE          0
CIRCLERAD         0.0000
CLAYER            "L1"
CLEANSCREENSTATE  0                                    (read only)
CMATERIAL         "ByLayer"
CMDACTIVE         1                                    (read only)
CMDDIA            1
CMDECHO           0
CMDINPUTHISTORYMAX 20
CMDNAMES          "SETVAR"                             (read only)
CMLJUST           0
CMLSCALE          1.0000
CMLSTYLE          "STANDARD"
COMPASS           0
COORDS            2
CPLOTSTYLE        "ByColor"
CPROFILE          "<>"                (read only)
CROSSINGAREACOLOR 3
CSHADOW           Casts and receives shadows
CTAB              "Model"
CTABLESTYLE       "Standard"
CURSORSIZE        100
CVPORT            2
DATE              2456545.57132022                     (read only)
DBLCLKEDIT        ON
DBMOD             4                                    (read only)
DCTCUST           "C:\Documents and Settings\Administrator\Application
Data\Aut..."
DCTMAIN           "enu"
DEFAULTLIGHTING   1
DEFAULTLIGHTINGTYPE 1
DEFLPLSTYLE       "ByColor"
DEFPLSTYLE        "ByColor"

DELOBJ            1
DEMANDLOAD        3
DIASTAT           1                                    (read only)
DIMADEC           0
DIMALT            OFF
DIMALTD           0
DIMALTF           1.0000
DIMALTRND         0.0000
DIMALTTD          0
DIMALTTZ          0
DIMALTU           2
DIMALTZ           0
DIMAPOST          ""
DIMARCSYM         0
DIMASO            ON
DIMASSOC          2
DIMASZ            0.1800
DIMATFIT          3
DIMAUNIT          1
DIMAZIN           0
DIMBLK            ""
DIMBLK1           "arr"
DIMBLK2           "cen"
DIMCEN            0.0000
DIMCLRD           8
DIMCLRE           7
DIMCLRT           2
DIMDEC            2
DIMDLE            150.0000
DIMDLI            0.5600
DIMDSEP           "."
DIMEXE            0.0900
DIMEXO            0.0900
DIMFIT            5
DIMFRAC           0
DIMFXL            0.1800
DIMFXLON          OFF
DIMGAP            0.0800
DIMJOGANG         45
DIMJUST           0

DIMLDRBLK         "arr"
DIMLFAC           1.0000
DIMLIM            OFF
DIMLTEX1          ""
DIMLTEX2          ""
DIMLTYPE          ""
DIMLUNIT          2
DIMLWD            -2
DIMLWE            -2
DIMPOST           ""
DIMRND            0.0000
DIMSAH            ON
DIMSCALE          0.2500
DIMSD1            OFF
DIMSD2            OFF
DIMSE1            OFF
DIMSE2            OFF
DIMSHO            ON
DIMSOXD           OFF
DIMSTYLE          "ArrCen25"                           (read only)
DIMTAD            1
DIMTDEC           2
DIMTFAC           1.0000
DIMTFILL          0
DIMTFILLCLR       0
DIMTIH            OFF
DIMTIX            OFF
DIMTM             0.0000
DIMTMOVE          2
DIMTOFL           ON
DIMTOH            OFF
DIMTOL            OFF
DIMTOLJ           0
DIMTP             0.0000
DIMTSZ            0.0000
DIMTVP            1.0000
DIMTXSTY          "Dim"
DIMTXT            0.2000
DIMTZIN           0
DIMUNIT           2

DIMUPT            OFF
DIMZIN            1
DISPSILH          0
DISTANCE          0.0000                               (read only)
DONUTID           0.5000
DONUTOD           1.0000
DRAGMODE          2
DRAGP1            0
DRAGP2            0
DRAGVS            ""
DRAWORDERCTL      3
DTEXTED           1
DWFFRAME          2
DWFOSNAP          1
DWGCHECK          0
DWGCODEPAGE       "ANSI_874"                           (read only)
DWGNAME           "PSL 21CVW.dwg"                      (read only)
DWGPREFIX         "D:\MEC-DWG\5507_Project_STA-PSL\STA-PSL For
Cons\PSL-21CVW-ท..." (read only)
DWGTITLED         1                                    (read only)
DYNDIGRIP         31
DYNDIVIS          1
DYNMODE           -2
DYNPICOORDS       0
DYNPIFORMAT       0
DYNPIVIS          1
DYNPROMPT         1
DYNTOOLTIPS       1
EDGEMODE          0
ELEVATION         0.0000
ENTERPRISEMENU    "."                                  (read only)
EXPERT            0
EXPLMODE          1
EXTMAX            421.7472,191.2175,834.8932           (read only)
EXTMIN            0.0000,68.5200,-248870.5206          (read only)
EXTNAMES          1
FACETRATIO        0
FACETRES          0.5000
FIELDDISPLAY      1
FIELDEVAL         31
FILEDIA           1

FILLETRAD         0.0000
FILLMODE          1
FONTALT           "simplex.shx"
FONTMAP           "C:\Documents and Settings\Administrator\Application
Data\Aut..."
FRONTZ            0.0000                               (read only)
FULLOPEN          1                                    (read only)
FULLPLOTPATH      1
GFANG             0
GFCLR1            "RGB:000,000,255"
GFCLR2            "RGB:255,255,153"
GFCLRLUM          1.000000000
GFCLRSTATE        1
GFNAME            1
GFSHIFT           0
GRIDDISPLAY       3
GRIDMAJOR         5
GRIDMODE          0
GRIDUNIT          0.5000,0.5000
GRIPBLOCK         1
GRIPCOLOR         160
GRIPDYNCOLOR      140
GRIPHOT           1
GRIPHOVER         3
GRIPOBJLIMIT      100
GRIPS             1
GRIPSIZE          6
GRIPTIPS          1
GTAUTO            1
GTDEFAULT         0
GTLOCATION        0
HALOGAP           0
HANDLES           1                                    (read only)
HIDEPRECISION     0
HIDETEXT          ON
HIGHLIGHT         1
HPANG             0
HPASSOC           0
HPBOUND           1
HPDOUBLE          0
HPDRAWORDER       3

HPGAPTOL          0.0000
HPINHERIT         0
HPNAME            "ANSI31"
HPOBJWARNING      10000
HPORIGIN          0.0000,0.0000
HPORIGINMODE      1
HPSCALE           1.0000
HPSEPARATE        0
HPSPACE           1.0000
HYPERLINKBASE     ""
IMAGEHLT          0
IMPLIEDFACE       1
INDEXCTL          0
INETLOCATION      "http://www.autodesk.com"
INPUTHISTORYMODE  15
INSBASE           0.0000,0.0000,0.0000
INSNAME           ""
INSUNITS          0
INSUNITSDEFSOURCE 0
INSUNITSDEFTARGET 0
INTELLIGENTUPDATE 20
INTERFERECOLOR    "1"
INTERFEREOBJVS    "Realistic"
INTERFEREVPVS     "3D Wireframe"
INTERSECTIONCOLOR 257
INTERSECTIONDISPLAY OFF
ISAVEBAK          1
ISAVEPERCENT      50
ISOLINES          4
LASTANGLE         0                                    (read only)
LASTPOINT         0.0000,0.0000,0.0000
LASTPROMPT        "LASTANGLE         0                                   
(read..." (read only)
LATITUDE          37.7950
LAYERFILTERALERT  2
LAYOUTREGENCTL    0
LEGACYCTRLPICK    0
LENSLENGTH        50.0000
LIGHTGLYPHDISPLAY 1
LIMCHECK          0
LIMMAX            12.0000,9.0000

LIMMIN            0.0000,0.0000
LISPINIT          1
LOCALE            "THA"                                (read only)
LOCALROOTPREFIX   "C:\Documents and Settings\Administrator\Local
Settings\Appli..." (read only)
LOCKUI            0
LOFTANG1          90
LOFTANG2          90
LOFTMAG1          0.0000
LOFTMAG2          0.0000
LOFTNORMALS       1
LOFTPARAM         7
LOGFILEMODE       0
LOGFILENAME       "C:\documents and settings\administrator\local
settings\appli..." (read only)
LOGFILEPATH       "C:\documents and settings\administrator\local
settings\appli..."
LOGINNAME         "Administrator"                      (read only)
LONGITUDE         -122.3940
LTSCALE           1.0000
LUNITS            2
LUPREC            4
LWDEFAULT         25
LWDISPLAY         OFF
LWUNITS           1
MAXACTVP          64
MAXSORT           1000
MBUTTONPAN        1
MEASUREINIT       1
MEASUREMENT       0
MENUCTL           1
MENUECHO          0
MENUNAME          "C:\Documents and Settings\Administrator\Application
Data\Aut..." (read only)
MIRRTEXT          0
MODEMACRO         "      ThEe57 $(substr,$(getvar,dimstyle),1,8)"
MSOLESCALE        1.0000
MTEXTED           "Internal"
MTEXTFIXED        2
MTJIGSTRING       "abc"
MYDOCUMENTSPREFIX "C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents" (readonly)
NOMUTT            0
NORTHDIRECTION    0
OBSCUREDCOLOR     257

OBSCUREDLTYPE     0
OFFSETDIST        -1.0000
OFFSETGAPTYPE     0
OLEFRAME          2
OLEHIDE           0
OLEQUALITY        3
OLESTARTUP        0
ORTHOMODE         1
OSMODE            109
OSNAPCOORD        2
OSNAPHATCH        0
OSNAPZ            0
OSOPTIONS         2
PALETTEOPAQUE     0
PAPERUPDATE       0
PDMODE            3
PDSIZE            -0.1000
PEDITACCEPT       0
PELLIPSE          0
PERIMETER         0.0000                               (read only)
PERSPECTIVE       0
PFACEVMAX         4                                    (read only)
PICKADD           1
PICKAUTO          1
PICKBOX           6
PICKDRAG          0
PICKFIRST         1
PICKSTYLE         0
PLATFORM          "Microsoft Windows NT Version 5.1 (x86)" (read only)
PLINEGEN          0
PLINETYPE         2
PLINEWID          0.0000
PLOTOFFSET        0
PLOTROTMODE       2
PLQUIET           0
POLARADDANG       ""
POLARANG          90
POLARDIST         0.0000
POLARMODE         0
POLYSIDES         4

POPUPS            1                                    (read only)
PREVIEWEFFECT     2
PREVIEWFILTER     7
PROJECTNAME       ""
PROJMODE          1
PROXYGRAPHICS     1
PROXYNOTICE       0
PROXYSHOW         1
PROXYWEBSEARCH    0
PSLTSCALE         0
PSOLHEIGHT        4.0000
PSOLWIDTH         0.2500
PSPROLOG          ""
PSQUALITY         75
PSTYLEMODE        1                                    (read only)
PSTYLEPOLICY      1
PSVPSCALE         0.00000000
PUBLISHALLSHEETS  1
PUCSBASE          ""
QTEXTMODE         0
RASTERDPI         300
RASTERPERCENT     20
RASTERPREVIEW     1
RASTERTHRESHOLD   20
RECOVERYMODE      2
REFEDITNAME       ""                                   (read only)
REGENMODE         1
REMEMBERFOLDERS   1
REPORTERROR       1
ROAMABLEROOTPREFIX "C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Aut..." (readonly)
RTDISPLAY         1
SAVEFILE          ""                                   (read only)
SAVEFILEPATH      "C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\"
SAVENAME          ""                                   (read only)
SAVETIME          0
SCREENBOXES       0                                    (read only)
SCREENMODE        3                                    (read only)
SCREENSIZE        1055.0000,470.0000                   (read only)
SDI               0
SELECTIONAREA     1

SELECTIONAREAOPACITY 25
SELECTIONPREVIEW  3
SHADEDGE          3
SHADEDIF          70
SHADOWPLANELOCATION 0.0000
SHORTCUTMENU      11
SHOWHIST          1
SHOWLAYERUSAGE    0
SHPNAME           ""
SIGWARN           1
SKETCHINC         0.1000
SKPOLY            0
SNAPANG           0
SNAPBASE          0.0000,0.0000
SNAPISOPAIR       0
SNAPMODE          0
SNAPSTYL          0
SNAPTYPE          0
SNAPUNIT          0.5000,0.5000
SOLIDCHECK        1
SOLIDHIST         1
SORTENTS          127
SPLFRAME          0
SPLINESEGS        8
SPLINETYPE        6
SSFOUND           ""                                   (read only)
SSLOCATE          1
SSMAUTOOPEN       1
SSMPOLLTIME       60
SSMSHEETSTATUS    2
STANDARDSVIOLATION 2
STARTUP           0
STEPSIZE          6.0000
STEPSPERSEC       2.0000
SUNSTATUS         0
SURFTAB1          6
SURFTAB2          6
SURFTYPE          6
SURFU             6
SURFV             6

SYSCODEPAGE       "ANSI_874"                           (read only)
TABLEINDICATOR    1
TABMODE           0
TARGET            0.0000,0.0000,0.0000                 (read only)
TDCREATE          2454945.43598934                     (read only)
TDINDWG           17.50069301                          (read only)
TDUCREATE         2454945.14432267                     (read only)
TDUPDATE          2456543.55344333                     (read only)
TDUSRTIMER        17.50069301                          (read only)
TDUUPDATE         2456543.26177667                     (read only)
TEMPOVERRIDES     1
TEMPPREFIX        "C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\" (read only)
TEXTEVAL          0
TEXTFILL          1
TEXTQLTY          50
TEXTSIZE          1.9000
TEXTSTYLE         "TIT_TXT"
THICKNESS         0.0000
TILEMODE          1
TIMEZONE          -8000
TOOLTIPMERGE      0
TOOLTIPS          1
TRACEWID          0.0500
TRACKPATH         0
TRAYICONS         0
TRAYNOTIFY        1
TRAYTIMEOUT       0
TREEDEPTH         3020
TREEMAX           10000000
TRIMMODE          1
TSPACEFAC         1.0000
TSPACETYPE        1
TSTACKALIGN       1
TSTACKSIZE        70
UCSAXISANG        90
UCSBASE           ""
UCSDETECT         0
UCSFOLLOW         0
UCSICON           3
UCSNAME           ""                                   (read only)

UCSORG            0.0000,0.0000,0.0000                 (read only)
UCSORTHO          1
UCSVIEW           1
UCSVP             1
UCSXDIR           1.0000,0.0000,0.0000                 (read only)
UCSYDIR           0.0000,1.0000,0.0000                 (read only)
UNDOCTL           21                                   (read only)
UNDOMARKS         0                                    (read only)
UNITMODE          0
UPDATETHUMBNAIL   15
VIEWCTR           353.7601,97.8446,0.0000              (read only)
VIEWDIR           0.0000,0.0000,1.0000                 (read only)
VIEWMODE          0                                    (read only)
VIEWSIZE          79.3864                              (read only)
VIEWTWIST         0                                    (read only)
VISRETAIN         1
VPMAXIMIZEDSTATE  0                                    (read only)
VSBACKGROUNDS     1
VSEDGECOLOR       "BYENTITY"
VSEDGEJITTER      -2
VSEDGEOVERHANG    -6
VSEDGES           1
VSEDGESMOOTH      1
VSFACECOLORMODE   0
VSFACEHIGHLIGHT   -30
VSFACEOPACITY     -60
VSFACESTYLE       0
VSHALOGAP         0
VSHIDEPRECISION   0
VSINTERSECTIONCOLOR "7 (white)"
VSINTERSECTIONEDGES 0
VSINTERSECTIONLTYPE 1
VSISOONTOP        0
VSLIGHTINGQUALITY 1
VSMATERIALMODE    0
VSMAX             1418.7836,570.7816,0.0000            (read only)
VSMIN             -954.8071,-283.5653,0.0000           (read only)
VSMONOCOLOR       "7 (white)"
VSOBSCUREDCOLOR   "BYENTITY"
VSOBSCUREDEDGES   1

VSOBSCUREDLTYPE   1
VSSHADOWS         0
VSSILHEDGES       0
VSSILHWIDTH       5
VTDURATION        750
VTENABLE          0
VTFPS             7
WHIPARC           0
WINDOWAREACOLOR   5
WMFBKGND          OFF
WMFFOREGND        OFF
WORLDUCS          1                                    (read only)
WORLDVIEW         1
WRITESTAT         1                                    (read only)
WSCURRENT         "AutoCAD Classic"
XCLIPFRAME        0
XEDIT             1
XFADECTL          90
XLOADCTL          0
XLOADPATH         "C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\"
XREFCTL           0
XREFNOTIFY        2
XREFTYPE          0
ZOOMFACTOR        60
ZOOMWHEEL         0

ที่เห็นอยูํ่นี่ของ AutoCAD 2007 ที่ผมใช้อยู่ มีค่าตัวแปร System variables อยู่ 552 ตัว ซึ่งรวมค่าที่ปรับเปลี่ยนได้และค่าที่ใช้เพื่ออ่านเท่านั้นรวม 552 ค่านี่ก็เยอะมากแล้วหล่ะครับ (ผมแค่ 5 ข้อ 8 ข้อ ยังจำกันไม่ได้เลย) แต่ก่อนยังไม่มากขนาดนี้เลย แค่ดูก็ตาลายแล้ว อย่าไปสนใจเลยครับว่ามันจะมีมากน้อยเท่าไหร่ มาดูกันว่าเราจะทำอะไรก็มันดีกว่าครับ

ค่าตัวแปรที่ปรับได้ มีประโยชน์ในการทำงาน ช่วยให้สะดวกขึ้นมากครับ
ค่าตัวแปรที่ถูกกำหนดมาเพื่ออ่านเพียงอย่างเดียว ช่วยให้เราสามารถนำค่าที่อ่านได้มาใช้เป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาต่อได้ เช่น ใช้กับฟังก์ชั่น AutoLISP  ภาษา Marco และ ภาษา Delsel  ช่วยให้เราทำงานได้รวดเร็วขึ้น

นอกจากนี้เราเองยังสามารถกำหนดค่าตัวแปรในระบบขึ้นมาเองได้ แต่ไม่มากเกิน 10 ตัวครับ 

โดยแบ่งออกเป็นข้อมูลตัวเลขชนิด integer หรือจำนวนเต็ม 5 ตัว และข้อมูลตัวเลขชนิด Real หรือจำนวนจริง อีก 5 ตัว 
โดยผ่านค่าตัวแปรภายในระบบของ AutoCAD เอง โดยตัวแปรระบบที่กล่าวถึงมีดังนี้
  ตัวแปร Userr1 Userr2 Userr3 Userr4 Userr5  ใช้ในการเก็บข้อมูลข้อมูลตัวเลขชนิด Real (จำนวนจริง)
  ตัวแปร Useri1 Useri2 Useri3 Useri4 Useri5     ใช้ในการเก็บข้อมูลข้อมูลตัวเลขชนิด integer(จำนวนเต็ม)

การใช้งานก็เพียงกำหนดใช้โดยใช้ฟังก์ชั่น ( Setvar "Userr1" แล้วตามด้วยจำนวนจริง)  เช่น (setvar "Userr1" 12.34)
เราก็จะได้ค่าตัวแปรระบบของ Userr1 เป็น 12.34 ครับ ส่วนการดึงค่าออกมาใช้ก็เพียงใช้ฟังก์ชั่น Getvar ตามด้วยตัวแปร เช่น (getvar "Userr1") เพียงเท่านี้ผมก็ได้อ่านค่าตัวแปรของ Userr1 แล้วครับ 

 แล้วจะมาแจกแจงตัวในแต่ละตัวกันต่อไปครับ

System variable editor จาก Express tool

ตัวอย่างของค่าตัวแปรที่เพิ่มขึ้นใน 2013

AutoCAD 2013 Updated System VariablesUpdated system variables Description How changed
BINDTYPE Controls how xref names are handled when binding xrefs or editing xrefs in place.
POINTCLOUDDENSITY Controls the percentage of points displayed at once for all point clouds in the drawing . The system variable value is a percentage of the maximum number of points that can exist in a drawing which is defined by POINTCLOUDPOINTMAX, regardless of the number of point clouds attached to a single drawing. Available for viewing drawings w/point clouds in LT.
POINTCLOUDRTDENSITY Controls the percentage of points displayed during real time zoom, pan, and orbit functions. Improves performance by degrading the number of points displayed during zooming, panning, or orbiting in real time. Set this system variable to a value less than the value of POINTCLOUDDENSITY in order to improve performance.
SUBOBJSELECTIONMODE Filters the 3D subobject types that are selected with CTRL+click. Adds a value (5) that specifies that only components in a drawing view are available for selection.
THUMBSIZE Controls the maximum size of thumbnail preview which can be stored. Now accommodates higher resolutions for thumbnail sizes.
XDWGFADECTL Controls the dimming for all DWG xrefs.
XFADECTL Controls the fading intensity percentage for references being edited in-place. Controls the degree of fading when editing a reference in place or when in a view sketching state (editing view-specific geometry).
XREFNOTIFY Controls the notification for updated or missing xrefs. Now communicates with the Inventor Server to check for updates to Inventor models placed in Model Documentation views.

ผู้ติดตาม

Pageviews