การหมุนภาพใน paperspace ทำอย่างไร


การหมุนภาพใน paperspace ทำอย่างไร

How to rotate a view in paperspace (tab layout)? 
บางครั้งการหมุนทิศทางของวัตถุหรือแบบที่เราได้เขียน เพื่อให้ตรงกับแนวของกระดาษ มีความจำเป็น
เพื่อการอ่านแบบจะได้เข้าใจได้ง่าย โดยเฉพาะงานผังโครงการ งานสำรวจที่ยึดถือทิศเหนือเป็นหลัก ตัวอาคารอาจจะต้องหมุนทิศตามแนวของที่ดิน เพื่อให้มองแบบและอ่านตำแหน่งการจัดวางได้ง่าย และเพื่อการวางแผนงานที่ดี จึงเป็นที่มาของการหมุน Viewport หมุนแบบที่เขียนให้ได้แนวระนาบกับกระดาษ

ผู้ติดตาม

Pageviews