วัดความยาวเส้น distance measurements

จากการทำงานแบบในบางครั้งจะต้องเจอการที่จะต้องหาความยาวของเส้น ที่ใช้แทนสัญลักษณ์อะไรก็ตาม เช่น แนวท่อน้ำ แนวเดินสายไฟ หรืออะไรอีกหลายๆอย่าง การที่จะใช้คำสั่ง List หรือจะใช้ Dim วัดก็คงจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากไม่น้อย ลองใช้คำสั่ง AutoLisp ที่ใช้วัดรวมความยาวทั้งหมดอันนี้ดู
โหลดตามลิ้งค์นี้เลย กดโหลดที่นี้ครับ
 หรือว่าจะก็อป Text ไปลองใช้ก็ได้ ด้านล่างนี้ครับ
ปล.เจอมาให้ลองใช้ดู

;Tip1676:  DS2.LSP   Total Distance    (c)2001, Eric Smallwood

;; allows for continuous distance measurements
;; with an enity selection option and a total
;; of all measurements made
 
(defun
     ERR_DIS (ERR_MSG) ; error control
  (prompt "\nOuch... ")
  (DIS_BACK)
) ; end defun err_dis
(defun
     DIS_SET ()
  (setq DIS_ERR *ERROR*)
  (setq *ERROR* ERR_DIS)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (princ)
) ; end dis_set
(defun
     DIS_BACK ()
  (setq *ERROR* DIS_ERR)
  (if (/= DIS_DEL NIL)
    (progn
      (foreach
           DIS_E DIS_DEL
        (entdel DIS_E)
      ) ;end foreach
    ) ;end progn
  ) ;end if
  (setvar "cmdecho" 1)
  (princ)
) ; end dis_back
 ;
(defun
     ASO (NUM LST)
  (cdr (assoc NUM LST))
) ;_ end of defun
 ;*********************
;; Main routine start
(defun
     C:DS2 (/ DIS_LIST DIS_UNIT DIS_SIG DIS_VAL DIS_REAL DIS_POP DIS_SHOW
           DIS_LAST DIS_START DIS_PT1 DIS_PT2 GO_SEL
          )
  (DIS_SET)
  (princ "\nDistance ")
  (setq DIS_LIST NIL)
  (setq DIS_START NIL)
  (setq DIS_UNIT (getvar "lunits"))
  (setq DIS_SIG (getvar "luprec"))
  (setq DIS_DEL NIL)
  (initget 128 "S")
  (setq DIS_PT1 (getpoint "\nFirst point or (S)elect entity: "))
  (cond
    ((/= DIS_PT1 "S")
     (setq GO_SEL "nope")
     (setq DIS_START DIS_PT1)
    )
    ((= DIS_PT1 "S")
     (setq GO_SEL "yep")
     (DIS_SEL)
    )
  ) ;end cond
  (while (/= DIS_PT1 NIL)
    (cond
      ((= GO_SEL "nope")
       (initget 128 "N S C")
       (setq DIS_PT2
              (getpoint
                DIS_PT1
                "\nNext point, (N)ew point, (S)elect entity or : "
              ) ;_ end of getpoint
       ) ;_ end of setq
       (if (= DIS_PT2 NIL)
         (setq DIS_PT1 NIL)
       ) ;_ end of if
      )
      ((= GO_SEL "yep")
       (setq DIS_PT2 NIL)
       (setq GO_SEL "nope")
       (initget 128 "S C")
       (setq DIS_PT1
              (getpoint
                "\nFirst point or (S)elect entity or : "
              ) ;_ end of getpoint
       ) ;_ end of setq
       (if (or (= DIS_PT1 "S") (= DIS_PT1 "C"))
         (setq DIS_PT2 DIS_PT1)
       ) ;_ end of if
      )
    ) ;end cond
    (cond
      ((and (/= DIS_PT2 NIL)
            (/= DIS_PT2 "N")
            (/= DIS_PT2 "S")
            (/= DIS_PT2 "C")
       ) ;_ end of and
       (setq GO_SEL "nope")
       (setq DIS_VAL (distance DIS_PT1 DIS_PT2))
       (setq DIS_REAL (rtos DIS_VAL DIS_UNIT DIS_SIG))
       (setq DIS_SHOW (distof DIS_REAL DIS_UNIT))
       (princ DIS_REAL)
       (if (/= DIS_LIST NIL)
         (setq DIS_LIST (+ DIS_LIST DIS_SHOW))
         (setq DIS_LIST DIS_SHOW)
       ) ;_ end of if
       (DIS_LINE DIS_PT1 DIS_PT2)
       (setq DIS_PT1 DIS_PT2)
      )
      ((= DIS_PT2 "N") ; new point option
       (setq GO_SEL "nope")
       (setq DIS_PT1 (getpoint "\nFirst point: "))
      )
      ((= DIS_PT2 "S") ; select entity option
       (setq GO_SEL "yep")
       (DIS_SEL)
      )
      ((= DIS_PT2 "C") ; close option
       (setq DIS_VAL (distance DIS_PT1 DIS_START))
       (setq DIS_REAL (rtos DIS_VAL DIS_UNIT DIS_SIG))
       (setq DIS_SHOW (distof DIS_REAL DIS_UNIT))
       (princ DIS_REAL)
       (setq DIS_LIST (+ DIS_LIST DIS_SHOW))
       (DIS_LINE DIS_PT1 DIS_START)
       (setq DIS_PT1 DIS_START)
      )
    ) ;end cond
  ) ;end while
  (if (/= DIS_LIST NIL)
    (progn ; 3
      (setq DIS_POP (rtos DIS_LIST DIS_UNIT DIS_SIG))
      (princ (strcat "\nTotal distance: " DIS_POP))
    ) ;end progn 3
  ) ;end if
  (DIS_BACK)
  (princ)
) ;end DS
 ;
(defun
     DIS_LINE (ONE TWO / DIS_TRACE DIS_LAST DIS_GOT DIS_NM)
 ; distance tracing function one
  (setq DIS_TRACE
         (list (cons 0 "LINE")
               (cons 10 ONE)
               (cons 11 TWO)
               (cons 62 5)
         ) ;_ end of list
  ) ;_ end of setq
  (entmake DIS_TRACE)
  (setq DIS_LAST (entlast))
  (setq DIS_GOT (entget DIS_LAST))
  (setq DIS_NM (ASO -1 DIS_GOT))
  (if (/= DIS_DEL NIL)
    (setq DIS_DEL (cons DIS_NM DIS_DEL))
    (setq DIS_DEL (list DIS_NM))
  ) ;_ end of if
) ;end dis_line
 ;
(defun
     DIS_COPY
     (/ SEL_LAY SEL_NO SEL_CHK SEL_LIST SEL_LAST SEL_GOT SEL_NM)
 ; distance tracing function two
  (setq SEL_LAY (getvar "clayer"))
  (setq SEL_LIST NIL)
  (foreach
       SEL_NO SEL_GET
    (setq SEL_CHK (car SEL_NO))
    (if (and (/= SEL_CHK -1) (/= SEL_CHK 5))
      (progn
        (cond
          ((= SEL_CHK 8)
           (setq SEL_NO (cons 8 SEL_LAY))
          )
          ((and (= ANG_GO "yep") (= SEL_CHK 50))
           (setq SEL_NO (cons 50 SEL_ANG1))
          )
          ((and (= ANG_GO "yep") (= SEL_CHK 51))
           (setq SEL_NO (cons 51 SEL_ANG2))
          )
        ) ;end cond
        (if (/= SEL_LIST NIL)
          (setq SEL_LIST (cons SEL_NO SEL_LIST))
          (setq SEL_LIST (list SEL_NO))
        ) ;_ end of if
      ) ;end progn
    ) ;end if
  ) ;end foreach
  (setq SEL_LIST (cons (cons 62 5) SEL_LIST))
  (setq SEL_LIST (reverse SEL_LIST))
  (entmake SEL_LIST)
  (setq SEL_LAST (entlast))
  (setq SEL_GOT (entget SEL_LAST))
  (setq SEL_NM (ASO -1 SEL_GOT))
  (if (/= DIS_DEL NIL)
    (setq DIS_DEL (cons SEL_NM DIS_DEL))
    (setq DIS_DEL (list SEL_NM))
  ) ;_ end of if
) ;end dis_copy
 ;
(defun
     DIS_SEL (/ SEL_GO SEL_NENT SEL_PNT SEL_GET SEL_TYPE DIS_ANS1
              DIS_ANS2 SEL_CEN SEL_RAD SEL_ANG1 SEL_ANG2 DIS_ANS SEL_PI
              SEL_DLTA SEL_BEG SEL_END SEL_LEN SEL_NO SEL_CHK DIS_REAL
              DIS_SHOW
             ) ; entity selection option
  (setq DIS_PT1 NIL)
  (setq SEL_GO "yep")
  (while (= SEL_GO "yep")
    (setq SEL_NENT NIL)
    (setvar "osmode" 512)
    (setq SEL_PNT (getpoint "\nSelect entity: "))
    (setvar "osmode" 0)
    (if (= SEL_PNT NIL)
      (setq SEL_GO "out")
    ) ;_ end of if
    (if (/= SEL_PNT NIL)
      (setq SEL_NENT (nentselp SEL_PNT))
    ) ; even if in a block
    (if (/= SEL_NENT NIL)
      (progn ; 1
        (setq SEL_GET (entget (car SEL_NENT))) ; get entity data
        (setq SEL_TYPE (ASO 0 SEL_GET))
        (cond
          ((= SEL_TYPE "ARC") ; arc distance
           (setq ANG_GO "nope")
           (setq DIS_ANS1 NIL)
           (setq DIS_ANS2 NIL)
           (setq SEL_CEN (ASO 10 SEL_GET))
           (setq SEL_RAD (ASO 40 SEL_GET))
           (setq SEL_ANG1 (ASO 50 SEL_GET))
           (setq SEL_ANG2 (ASO 51 SEL_GET))
           (initget "S")
           (setq DIS_ANS
                  (getkword
                    "\n(S)elect points on arc or ? "
                  ) ;_ end of getkword
           ) ;_ end of setq
           (if (/= DIS_ANS NIL)
             (progn ; 1
               (setq ANG_GO "yep")
               (setvar "osmode" 512)
               (setq DIS_ANS1 (getpoint "\nFirst point: "))
               (if (/= DIS_ANS1 NIL)
                 (setq DIS_ANS2 (getpoint "\nSecond point: "))
               ) ;_ end of if
               (setvar "osmode" 0)
               (if (/= DIS_ANS2 NIL)
                 (progn ; a
                   (setq SEL_ANG2 (angle SEL_CEN DIS_ANS1))
                   (setq SEL_ANG1 (angle SEL_CEN DIS_ANS2))
                 ) ;end progn a
                 (princ "**The arc's original endpoints were used.**")
               ) ;end if
             ) ;end progn 1
           ) ;end if
           (setq SEL_PI (* pi 2.0))
           (setq SEL_DLTA (- SEL_ANG2 SEL_ANG1))
           (if (>= SEL_DLTA SEL_PI)
             (setq SEL_DLTA (- SEL_PI SEL_DLTA))
           ) ;_ end of if
           (if (< SEL_DLTA 0)
             (setq SEL_DLTA (+ SEL_PI SEL_DLTA))
           ) ;_ end of if
           (setq DIS_REAL (rtos (* SEL_RAD SEL_DLTA) DIS_UNIT DIS_SIG))
           (setq DIS_SHOW (distof DIS_REAL DIS_UNIT))
           (princ DIS_REAL)
           (if (/= DIS_LIST NIL)
             (setq DIS_LIST (+ DIS_LIST DIS_SHOW))
             (setq DIS_LIST DIS_SHOW)
           ) ;_ end of if
           (setq DIS_PT1 (polar SEL_CEN SEL_ANG2 SEL_RAD))
           (if (= DIS_START NIL)
             (setq DIS_START (polar SEL_CEN SEL_ANG1 SEL_RAD))
           ) ;_ end of if
           (DIS_COPY)
          )
          ((= SEL_TYPE "LINE") ; line distance
           (setq SEL_BEG (ASO 10 SEL_GET))
           (setq SEL_END (ASO 11 SEL_GET))
           (setq SEL_LEN (distance SEL_BEG SEL_END))
           (setq DIS_REAL (rtos SEL_LEN DIS_UNIT DIS_SIG))
           (setq DIS_SHOW (distof DIS_REAL DIS_UNIT))
           (princ DIS_REAL)
           (if (/= DIS_LIST NIL)
             (setq DIS_LIST (+ DIS_LIST DIS_SHOW))
             (setq DIS_LIST DIS_SHOW)
           ) ;_ end of if
           (setq DIS_PT1 SEL_END)
           (if (= DIS_START NIL)
             (setq DIS_START SEL_BEG)
           ) ;_ end of if
           (DIS_COPY)
          )
          ((or (= SEL_TYPE "LWPOLYLINE") (= SEL_TYPE "POLYLINE"))
 ; polyline distance
           (command "_AREA" "o" SEL_NENT)
           (setq SEL_LEN (getvar "perimeter"))
           (setq DIS_REAL (rtos SEL_LEN DIS_UNIT DIS_SIG))
           (setq DIS_SHOW (distof DIS_REAL DIS_UNIT))
           (princ DIS_REAL)
           (if (/= DIS_LIST NIL)
             (setq DIS_LIST (+ DIS_LIST DIS_SHOW))
             (setq DIS_LIST DIS_SHOW)
           ) ;_ end of if
           (setq SEL_BEG NIL)
           (foreach
                SEL_NO SEL_GET
             (setq SEL_CHK (car SEL_NO))
             (if (= SEL_CHK 10)
               (progn
                 (setq SEL_END (cdr SEL_NO))
                 (if (= SEL_BEG NIL)
                   (setq SEL_BEG SEL_END)
                 ) ;_ end of if
               ) ;end progn
             ) ;end if
           ) ;end foreach
           (setq DIS_PT1 SEL_END)
           (if (= DIS_START NIL)
             (setq DIS_START SEL_BEG)
           ) ;_ end of if
           (DIS_COPY)
          )
          ((= SEL_TYPE "CIRCLE") ; circle circumference
           (command "_AREA" "o" SEL_NENT)
           (setq SEL_LEN (getvar "perimeter"))
           (setq DIS_REAL (rtos SEL_LEN DIS_UNIT DIS_SIG))
           (setq DIS_SHOW (distof DIS_REAL DIS_UNIT))
           (princ (strcat "circumference " DIS_REAL))
           (if (/= DIS_LIST NIL)
             (setq DIS_LIST (+ DIS_LIST DIS_SHOW))
             (setq DIS_LIST DIS_SHOW)
           ) ;_ end of if
           (setq DIS_PT1 SEL_PNT)
           (if (= DIS_START NIL)
             (setq DIS_START SEL_PNT)
           ) ;_ end of if
           (DIS_COPY)
          )
        ) ;end cond
      ) ;end progn 1
    ) ;end if
  ) ;end while
) ;end dis_selการใช้งาน ให้โหลด Appload แล้วเลือกไฟล์ DS2.lsp แล้วใช้คำสั่ง DS2

หรือพิมพ์ที่ Command line : (load"ds2.lsp") แล้วใช้คำสั่ง DS2  นะออเจ้า
ผู้ติดตาม

Pageviews