ใช้ Dimdisassociate เมื่อเส้น Dimension กระโดด

          ในการทำงานที่จะต้องมีการ Copy ข้อมูลข้ามไฟล์ที่มีเส้น Dimension ติดมาด้วย มักจะประสบปัญหาของจุดอ้างอิงของเส้นบอกระยะผิดตำแหน่งไป หากมีเพียงไม่กี่ตัวก็ไม่น่าจะมีอะไร แค่ดึงจุดอ้างอิงให้มาเข้าในตำแหน่งได้ แต่หากมีเส้น Dimension มากหล่ะ คงจะแก้ไขทีละตัวคงจะใช้ระยะเวลาที่นานทีเดียว
           เหตุจากการเขียน Dimension ที่กำหนดให้ยึดติดอยู่กับวัตถุ ในเวลาที่ใช้งาน Copy ก็จะมี Dim บางตัวที่จะกระโดด
           วิธีการแก้ไข Dimension ที่เขียนแล้ว เมื่อ Copy แล้วกระโดด ทำได้โดยเอาเครื่องหมายถูก (Check box) ออก ที่ Make New Dimension associative
           หากมี Dim ที่ได้เขียนไปแล้วหากต้องการ Copy โดยไม่ให้ Dim ยึดติดอยู่กับวัตถุเพื่อที่จะไม่ต้องเขียน Dim ใหม่ พิมพ์คำสั่ง Dimdisassociate แล้วเลือก Dimension ทุกตัวที่ต้องการปลดการตั้งค่าให้ยึดติดกับวัตถุครับ

ผู้ติดตาม

Pageviews