หยิบมาฝากกัน AutoLISP เขียนตำแหน่งเสาไฟฟ้า

หยิบมาฝากกัน AutoLISP เขียนตำแหน่งระยะห่างเสาไฟฟ้า ไปเห็นมาจากเว็บน่าสนใจดี
ที่มา :  http://www.phosat.com/
ลองนำไปใช้ดูได้นะครับ

;สร้าง block eploe ขนาด 1x1 มี insert point อยู่ตรงกลาง และ layer epole


(defun c:epole ()

(setq ins_pnt (getpoint "\nStart point :")) ;จุดเริ่มต้นวางเสา

(setq i (getint "\nNumber of blocks :")) ;จำนวนเสาที่จะวาง

(if (> i 1) (setq dist1 (getdist "\nDistance :")))ระยะห่างของเสา

(setq w1 (getdist "\nWidth :"));ขนาดเสา ความกว้าง

(setq l1 (getdist "\nLenght :"));ความยาว ปกติก็ให้ 1x1

(setq rot_txt (getangle "\nRotation angle<0>:"));การหมุนของเสา

(if (not rot_txt)

(setq rot_txt 0.0)

)

(setq rot_txt (rtod rot_txt))

(if (> i 1) (setq txt_dir (getangle "\nPutting direction:"))) ;แนวการวางเสา

(if (not dist1) (setq dist1 0.0))

(if (not txt_dir) (setq txt_dir 0.0))

(setvar "clayer" "epole")

(repeat i

(command "_insert" "epole" ins_pnt w1 l1 rot_txt) ;คำสั่งวางเสา

(setq ins_pnt (polar ins_pnt txt_dir dist1))

)

)

ผู้ติดตาม

Pageviews