คำสั่งและค่าตัวแปรที่เพิ่มขึ้นและเปลียนไป ในเวอร์ชั่นต่างๆ

คำสั่งและค่าตัวแปรที่เพิ่มขึ้นและเปลียนไป

ในเวอร์ชั่นต่างๆ 2013-2018
โดยส่วนตัวแล้วเท่าที่ดูมา ลุงธีใช้คำสั่งใหม่แค่ Startmode เพราะไม่ชอบเวลาเปิดโปรแกรมขึ้นมาเท่านั้นเอง ส่วนคำสั่งอื่นยังไม่ได้ลองใช้เลย


2018 New Commands and System Variables

New commandsDescriptionAutoCADAutoCAD LT
APPSTOREOpens the Autodesk App Store website. Command was previously named EXCHANGE.XX
REGEN3Regenerates the views in a drawing to repair anomalies in the display of 3D solids and surfaces.X
New system variablesDescriptionAutoCADAutoCAD LT
MILLISECSStores the number of milliseconds that have elapsed since the system was started.
Note: Use this system variable when you need to calculate time differences in fractions of a second.
XX
PDFSHXBESTFONTWhen converting imported PDF geometry to text, controls whether the PDFSHXTEXT command uses the best matching font or uses the first selected font that exceeds the recognition threshold.XX
REFPATHTYPEControls whether reference files are attached using full, relative or no path when first attached to a host drawing file.XX
SELECTIONOFFSCREENControls the selection of objects that are off-screen.XX
XREFREGAPPCTLControls whether the registered application (RegApp) records stored in an xref being loaded are copied to the host drawing.X

2017.1 New Commands and System Variables

New commandsDescriptionAutoCADAutoCAD LT
HIGHLIGHTNEWControls whether new features in product updates are highlighted in the user interface with an orange dot.XX
ONLINEDESIGNSHAREPublishes design views of the current drawing to a secure, anonymous Autodesk A360 location for viewing and sharing in a web browser.XX
PDFSHXTEXTConverts the SHX geometry imported from PDF files into individual multiline text objects.XX
-PDFSHXTEXTConverts the SHX geometry imported from PDF files into individual multiline text objects from the command line.XX
REGEN3Regenerates the views in a drawing to repair anomalies in the display of 3D solids and surfaces.X
TXT2MTXTConverts or combines single-line or multiline text objects into one or more multiline text objects.XX
New system variablesDescriptionAutoCADAutoCAD LT
PDFSHXControls whether text objects using SHX fonts are stored in PDF files as comments when you export a drawing as a PDF file.XX
PDFSHXLAYERControls what layer is assigned to newly created text objects when converting SHX geometry to text objects.XX
PDFSHXTHRESHOLDSets the percentage of the selected geometry that must match a font before the geometry is converted to text objects.XX
SHOWNEWSTATEIndicates whether highlighting new features in updates is active.XX

2017 New Commands and System Variables

New commandsDescriptionAutoCADAutoCAD LT
3DPRINTSERVICESends a 3D model to a 3D printing service.X
CENTERDISASSOCIATERemoves associativity of center marks or centerlines from objects they define.XX
CENTERLINECreates centerline geometry associated with selected lines and polylines.XX
CENTERMARKCreates an associative, cross-shaped mark at the center of a selected circle or arc.XX
CENTERREASSOCIATEAssociates or reassociates a center mark or centerline object to selected objects.XX
CENTERRESETResets the centerlines to the current value specified in the CENTEREXE system variable.XX
PDFIMPORTImports the geometry, fills, raster images, and TrueType text objects from a specified PDF file.XX
-PDFIMPORTImports the geometry, fills, raster images, and TrueType text objects from a specified PDF file.XX
New system variablesDescriptionAutoCADAutoCAD LT
CENTERCROSSGAPDetermines the gap between the center mark and its centerlines.XX
CENTERCROSSSIZEDetermines the size of the associative center mark.XX
CENTEREXEControls the length of the centerline extensions.XX
CENTERLAYERSpecifies a default layer for new center marks or centerlines.XX
CENTERLTSCALESets the linetype scale used by center marks and centerlines.XX
CENTERLTYPESpecifies the linetype used by center marks and centerlines.XX
CENTERLTYPEFILESpecifies the loaded linetype library file used to create center marks and centerlines.XX
CENTERMARKEXEDetermines whether centerlines extend automatically from new center marks.XX
CURSORTYPEDetermines the cursor type of your pointing device.XX
LTGAPSELECTIONControls whether you can select or snap to the gaps on objects defined with non-continuous linetype.XX
PDFIMPORTFILTERControls what types of data is imported from the PDF file and converted to AutoCAD objects.XX
PDFIMPORTIMAGEPATHSpecifies the folder where referenced image files are extracted and saved when importing PDF files.XX
PDFIMPORTLAYERSControls what layers are assigned to objects imported from PDF files.XX
PDFIMPORTMODEControls the default processing when importing objects from a PDF file.XX
PDFSHXControls whether text objects using SHX fonts are stored in PDF files as comments when you export a drawing as a PDF file.XX
PDFSHXLAYERControls what layer is assigned to newly created text objects when converting SHX geometry to text objects.XX
PDFSHXTHRESHOLDSets the percentage of the selected geometry that must match a font before the geometry is converted to text objects.XX
PLINEGCENMAXSets the maximum number of segments that a polyline can have for the application to calculate the geometric center.XX
SHOWNEWSTATEIndicates whether highlighting new features in updates is active.XX
TEXTEDITMODEControls whether the TEXTEDIT command repeats automatically.XX

2016 New Commands and System Variables

New commandsDescriptionAutoCADAutoCAD LT
CLOSEALLOTHERCloses all other open drawings, except the current active drawing.XX
CMATTACH Inserts references to coordination models such as NWD and NWC Navisworks files.X 
DIGITALSIGNProvides a separate command to add a digital signature to a drawing. Removes the Digital Signature tab from the SECURITYOPTIONS command.XX
GOTOSTARTSwitches from the current drawing to the Start tab. The Start tab is a successor to the New tab and has a different behavior.XX
PCEXTRACTCENTERLINEDraws a centerline for a cylindrical segment of a point cloud.X 
PCEXTRACTCORNERMarks the point of the intersection between three detected planes in a point cloud.X 
PCEXTRACTEDGEInfers the edge between two planes and draws a line to mark the edge.X 
PCEXTRACTSECTIONGenerates 2D geometry from a point cloud that contains section objects.X 
POINTCLOUDCROPSTATEControls saving, restoring, and deleting point cloud crop states.X 
RENDERENVIRONMENTCLOSECloses the Render Environment & Exposure palette.X 
RENDEREXPOSURECLOSECloses the Render Environment & Exposure palette.X 
RENDERWINDOWDisplays the Render window. Replaces the RENDERWIN command.X 
RENDERWINDOWCLOSECloses the Render window.X 
SCRIPTCALLExecutes a sequence of commands the same as the SCRIPT command, with the additional capability of also executing nested scripts.XX
SECTIONSPINNERSSets the default increment value for the Section Offset and Slice Thickness controls in the Section Plane Contextual Ribbon tab.X 
SYSVARMONITORDisplays the System Variable Monitor dialog box.XX
New system variablesDescriptionAutoCADAutoCAD LT
CMFADECOLORControls the amount of black blended on all attached coordination models.X 
CMFADEOPACITYControls the amount of dimming through transparency for all attached coordination models.X 
CMOSNAPDetermines whether object snapping is active for geometry in coordination models that are attached to the drawing.X 
DIMLAYERSpecifies a default layer for new dimensions.XX
DIMPICKBOXSets the object selection target height, in pixels within the DIM command.XX
DIMTXTRULERControls the display of ruler when editing a dimension text.XX
EXPVALUESpecifies the exposure value to apply during rendering.X 
EXPWHITEBALANCESpecifies the Kelvin color temperature (white balance) value to apply during rendering.X 
GALLERYVIEWControls the type of preview in the ribbon drop-down galleries.XX
IBLENVIRONMENTEnables image-based lighting and specifies the current image map.X 
LEGACYCODESEARCHControls whether searching for executable files includes the current and drawing folders.X 
LINEFADINGControls whether line displays are faded when hardware acceleration is on and you have exceeded the line density limits.XX
LINEFADINGLEVELWhen hardware acceleration is on, controls the intensity of the line fading effect.XX
POINTCLOUD2DVSDISPLAYTurns off or on the bounding box and text message when viewing a point cloud in the 2D Wireframe visual style.X 
RENDERENVSTATEIndicates whether the Render Environment & Exposure palette is open or closed.X 
RENDERLEVELSpecifies the number of iterations, or levels, the render engine performs to create the rendered image.X 
RENDERLIGHTCALCControls the rendering accuracy of lights and materials.X 
RENDERTARGETControls the duration to use for rendering.X 
RENDERTIMESpecifies the number of minutes that the render engine uses to iteratively refine a rendered image.X 
REVCLOUDCREATEMODESpecifies the default input for creating revision clouds.XX
REVCLOUDGRIPSControls the number of grips displayed on a revision cloud.XX
SECTIONOFFSETINCSets the default increment value for the section object slice thickness control.X 
SECTIONTHICKNESSINCSets the default increment value for section object offset control.X 
SELECTIONEFFECTCOLORSets the color of the glowing highlighting effect on object selection.XX
STARTINFOLDERStores the drive and folder path from where the product was started.XX
STARTMODEControls whether the Start tab is displayed.XX
SYSMONSpecifies whether changes to system variables values are monitored.XX
WORKINGFOLDERStores the drive and folder path of the operating system's working folder or current directory for the process, which can be of interest to developers.XX
XREFOVERRIDEControls the display of object properties on referenced layers.XX

2015 New Commands and System Variables

New commandsDescriptionAutoCADAutoCAD LT
GEOMAPIMAGECaptures a portion of the online map to an object known as a map image, and embeds it in the drawing area.XX
GEOMAPIMAGEUPDATEReloads map images from the online maps service and optionally resets their resolution for optimal on-screen viewing.XX
ISODRAFTTurns isometric drafting on or off along with all related settings, and specifies the current 2D isometric drafting plane.XX
NEWTABObsolete. Displays a New Tab which allows direct access to files, learning resources, Autodesk A360 and more.XX
ONLINEAUTOCAD360Launches AutoCAD 360 in your default browser.XX
PMTOGGLEControls whether the Performance Recorder is turned on or off. The Performance Feedback tool can be used to record performance issues for analysis by Autodesk.X 
POINTCLOUDCOLORMAPDisplays the Point Cloud Color Map dialog box, used to define settings for Intensity, Elevation, and Classification point cloud stylizations.X 
POINTCLOUDCROPCrops a selected point cloud to a specified polygonal, rectangular, or circular boundary.X 
POINTCLOUDMANAGERDisplays the Point Cloud Manager palette, used to control display of point cloud projects, regions, and scans.X 
POINTCLOUDMANAGERCLOSECloses the Point Cloud Manager.X 
POINTCLOUDSTYLIZEControls the coloration of point clouds.X 
POINTCLOUDUNCROPPermanently removes all cropped areas from selected point clouds.X 
PTYPESpecifies the display style and size of point objects.XX
RECAPLaunches Autodesk ReCap from within AutoCAD.X
TEXTALIGNAligns multiple text objects vertically, horizontally, or obliquely.XX
New system variablesDescriptionAutoCADAutoCAD LT
COLORTHEMESets the color theme of the ribbon, palettes, and several other interface elements to dark or light.XX
COMMANDPREVIEWControls whether a preview of the possible outcome of the command is displayed.XX
COMPLEXLTPREVIEWControls whether a preview of the complex linetype is displayed during interactive operations.XX
CURSORBADGEDetermines whether the cursor badge are displayed in the drawing area.XX
HIGHLIGHTSMOOTHINGControls the anti-aliasing effect on object highlighting.XX
HPLINETYPEControls how non-continuous linetypes are displayed in hatch patterns.XX
LAYOUTTABControls whether Model and Layout tabs are displayed or not.XX
MTEXTAUTOSTACKControls autostacking for the MTEXT command.XX
MTEXTDETECTSPACEControls whether the keyboard spacebar is used to create list items in the MTEXT command.XX
NEWTABMODEObsolete. Specifies whether clicking the plus sign (+) on the file tab bar displays the New Tab or opens a new drawing.XX
ORBITAUTOTARGETControls how the target point is acquired for the 3DORBIT command.X 
OSNAPOVERRIDEDetermines whether the object snap settings in the OSNAP dialog are enforced.XX
PCMSTATEIndicates whether the Point Cloud Manager is open or closed.X 
POINTCLOUDLIGHTINGControls the way lighting effects are displayed for a point cloud.XX
POINTCLOUDLIGHTSOURCEDetermines the light source for point clouds when lighting is turned on.XX
POINTCLOUDLODSets the level of density of point display for point clouds.XX
POINTCLOUDPOINTMAXLEGACYApplies only to legacy (pre-2015) point clouds. Sets the maximum number of points that can be displayed for all legacy point clouds attached to the drawing.XX
POINTCLOUDPOINTSIZEControls the size of the points for new point cloud objects.XX
POINTCLOUDSHADINGSpecifies whether the brightness of the points in the point cloud are diffuse or specular.XX
POINTCLOUDVISRETAINControls whether a legacy drawing (created in AutoCAD 2014) retains the on or off status of individual scans (RCS files) and regions referenced by an attached point cloud project (RCP file).XX
SELECTIONEFFECTSpecifies the visual effect used when objects are selected.XX
SORTORDERSpecifies whether the layer list is ordered using a natural sort order or ASCII values.XX
TEXTALIGNMODEStores the alignment option for aligned text.XX
TEXTALIGNSPACINGStores the spacing option for aligned text.XX
TEXTALLCAPSConverts all new text created by TEXT or MTEXT commands to uppercase.X
TEXTAUTOCORRECTCAPSCorrects common text errors that result from accidentally leaving the Caps Lock turned on.X

2014 New Commands and System Variables

New commandsDescriptionAutoCADAutoCAD LT
DESIGNFEEDCLOSECloses the Design Feed palette.XX
DESIGNFEEDOPENOpens the Design Feed palette.XX
FILETABDisplays the File tabs at the top of the drawing area.XX
FILETABCLOSEHides the File tabs at the top of the drawing area.XX
GEOLOCATEMEDisplays or hides an indicator that shows your current position.XX
GEOMAPDisplays a map from an online maps service, in the current viewport.XX
GEOMARKLATLONGPlaces a position marker at a location defined by a latitude and longitude.XX
GEOMARKMEPlaces a position marker in model space at the spot corresponding to your current position.XX
GEOMARKPOINTPlaces a position marker at a specified point in model space.XX
GEOMARKPOSITIONPlaces a position marker at a location you specify.XX
GEOREMOVERemoves all geographic location information from the drawing file.XX
GEOREORIENTMARKERModifies the orientation and position of the geographic marker without changing its latitude and longitude properties.XX
INPUTSEARCHOPTIONSControls settings for working with AutoComplete and AutoCorrect suggestions on the command line.XX
ONLINEOPENFOLDEROpens your local Autodesk A360 folder in Windows Explorer.XX
WEBLOADLoads a JavaScript file from a URL, and then executes the JavaScript code contained in the file.X 
New system variablesDescriptionAutoCADAutoCAD LT
CGEOCSStores the name of the GIS coordinate system assigned to the drawing file.XX
CLAYOUTSets the current layout.XX
DESIGNFEEDSTATEIndicates whether the Design Feed palette is open or closed.XX
DIMCONTINUEMODEDetermines whether the style of a continued dimension is based on the dimension that is being continued or on the current dimension style.XX
FILETABPREVIEWControls the type of preview, list view or thumbnail view, when you hover over a file tab.XX
FILETABSTATEIndicates the display status of the file tabs at the top of the drawing area.XX
FILETABTHUMBHOVERSpecifies whether the corresponding model or layout loads in the drawing window when you hover over a file tab thumbnail.XX
GEOMARKPOSITIONSIZESpecifies the scale factor to use for point objects and multiline text objects when creating position markers.XX
HPPICKMODESets whether the default method for identifying what to hatch is to select a point or to select an object.XX
INPUTSEARCHDELAYSets the number of milliseconds to delay before the command line suggestion list is displayed.XX
POINTCLOUDCACHESIZESpecifies amount of memory the reserved to display for point clouds.XX
POINTCLOUDVISRETAINControls whether the drawing retains the on or off status of point cloud scan files that are referenced by an attached RCP file.X 
SAFEMODEIndicates whether executable code can be loaded and executed in the current AutoCAD session.X 
SECURELOADControls whether AutoCAD loads executable files based on their location.X 
TEXTJUSTIFYDisplays the default justification used by the TEXT command to create single-line text.XX
TOUCHMODEFor those using a touch-enabled screen or interface, controls the display of the Touch panel on the ribbon.XX
TRUSTEDDOMAINSControls the domain names or URLs from which AutoCAD can run JavaScript code.X 
TRUSTEDPATHSControls the folders from where AutoCAD can load and execute files that contain executable code.X 

2013 New Commands and System Variables

New commandsDescriptionAutoCADAutoCAD LT
ARRAYCLASSICDisplays the legacy Array dialog box.XX
ONLINECOLNOWObsolete. Starts an online session with AutoCAD WS, in which people that you invite can simultaneously view and edit your current drawing.XX
ONLINEDOCSOpens your Autodesk A360 documents list and folders in a browser.XX
ONLINEOPTIONSOpens the Online tab of the Options dialog box.XX
ONLINESHAREDesignates who can access the current document from Autodesk A360.XX
ONLINESYNCStarts or stops syncing your custom settings with Autodesk A360.XX
ONLINESYNCSETTINGSDisplays the Choose Which Settings Are Synced dialog box where you can specify selected settings to be synced.XX
OPENFROMCLOUDOpens an existing drawing file from your local Autodesk A360 sync folder.XX
POINTCLOUDCLIPObsolete. Crops the display of a selected point cloud to specified boundaries.X 
POINTCLOUDINTENSITYEDITObsolete. Opens the Point Cloud Intensity Color Mapping dialog box that specifies intensity color mapping for eligible point clouds.X 
SAVETOCLOUDSaves an existing drawing file to your local Autodesk A360 sync folder under a new file name.XX
SURFEXTRACTCURVEExtracts isolines curves from a surface.X 
VIEWCOMPONENTSelects drawing view components for editing.X 
VIEWDETAILSupports the creation of detail views by selecting an existing drawing viewX 
VIEWSECTIONSupports the creation of section views by selecting a drawing view to cut.X 
VIEWDETAILSTYLESupports the creation or modification of detail view styles.X 
VIEWSECTIONSTYLESupports the creation and editing of section view styles.X 
VIEWSYMBOLSKETCHActivates model space for a view and enters a “view sketching” state to edit and constrain a section line or detail boundaryX 
VIEWSKETCHCLOSEExits a “view sketching” state and makes paper space current.X 
New system variablesDescriptionAutoCADAutoCAD LT
ANNOMONITORTurns the annotation monitor on and off.X 
ARRAYASSOCIATIVITYSets the default behavior of new arrays to be associative or non-associative.XX
CACHEMAXFILESSets the maximum number of graphics cache files saved in the local configured temporary folder for the product.XX
CACHEMAXTOTALSIZESets the maximum total size of all graphics cache files saved in the local configured temporary folder for the product.XX
CLIPROMPTLINESSets the number of lines displayed in the temporary prompt history when an undocked command window is set to display just the prompt line.XX
CLIPROMPTUPDATEControls whether the command line displays the messages and prompts generated while an AutoLISP or script file is being executed.XX
ONLINEDOCMODEObsolete. Indicates whether a copies of your drawings and linked files are uploaded automatically to Autodesk A360.XX
ONLINESYNCTIMEControls the time interval for synchronizing current customization settings with a local cache, which is then stored in Autodesk A360.XX
PLINEREVERSEWIDTHSControls the appearance of a polyline when it is reversed.XX
POINTCLOUDBOUNDARYTurns the display of a point cloud bounding box on and off.XX
POINTCLOUDCLIPFRAMEControls whether clipping boundaries on legacy point clouds are visible on screen and in printouts.XX
POINTCLOUDPOINTMAXSets the maximum number of point cloud points that can exist in a drawing.X 
PROPERTYPREVIEWControls whether you can preview the changes to currently selected objects when you roll over drop-down lists and galleries that control properties.XX
PROPPREVTIMEOUTSets the maximum number of seconds for a property preview to display before the preview is automatically cancelled.X 
SELECTIONPREVIEWLIMITLimits the number of objects that can display preview highlighting during a window or crossing selection.XX
SNAPGRIDLEGACYSpecifies whether the grid snap is active only when specifying a point, or also during object selection.X 
THUMBSAVEControls whether BMP preview images are saved with the drawing.XX
VIEWSKETCHMODETurns the view sketching state on or off.X 
VIEWUPDATEAUTOSpecifies whether Model Documentation views are updated automatically when changes are pending.X 
WIPEOUTFRAMEControls the display of frames for wipeout objects.XX

ผู้ติดตาม

Pageviews